Tuesday, July 12, 2011

Ada Apa Dalam Kalimah Syahadah ?

 ERTI  SYAHADAH

PERTAMA, erti kalimah syahadah (la ilah illa Allah) “tiada Tuhan melainkan Allah” dikira betul mengikut terjemahan harfiyah bahasa Arab. Kita analisis setiap perkataan dalam kalimah terbabit.

Kata ‘la’ adalah kalimah nafiyah dalam bahasa Arab, iaitu penafian yang bermaksud ‘tiada’. Perkataan ‘ilah’ dalam bahasa Arab bermaksud ma’luh atau ma’bud iaitu ‘apa yang disembah’.

Terjemahan ‘ilah’ kepada Tuhan dikira tepat berdasarkan pengertian tuhan menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Dalam Kamus Dewan terdapat kata dasar yang berupa homonim (kata-kata yang sama ejaannya dan sebutan tetapi berlainan maknanya) dengan diperturunkan berasingan diikuti dengan angka I, II dan seterusnya sebagai penanda yang memisahkan.

Ini membabitkan kata dasar tuhan yang disenaraikan kepada dua pengertian utama. Kata dasar pertama, ‘tuhan I’ bermaksud “sesuatu (seperti dewa dan sebagainya) yang dipuja oleh golongan manusia yang agama atau kepercayaan mereka tidak berasaskan kepada Tuhan yang Esa. Manakala kata dasar kedua, ‘Tuhan II’ bermaksud “Allah yang mencipta alam semesta.”

Perkataan tuhan boleh membawa erti 'ilah' dalam bahasa Arab dengan maksud apa yang dipuja, disembah dengan sebagainya. Perkataan tuhan juga sama dengan perkataan rabb dalam bahasa Arab dengan bermaksud “Allah iaitu Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta.'

Perkataan ‘illa’ kata ithbat dalam bahasa Arab iaitu mensabitkan sesuatu selepas penafian dengan kalimah nafiyah, ‘la’. Ia boleh diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai “kecuali, melainkan, selain, lain daripada”.

Perkataan ‘Allah’ ialah nama yang paling sempurna mencakupi segala nama dan sifat bagi Tuhan meliputi kata Rabb dan Ilah. Sesetengah ulama mengatakan ia berasal dari kalimah al-ilah, iaitu dibuang hamzah dan diidgham ‘lam’ yang pertama dengan ‘lam’ yang kedua dan ia menjadi ‘lam’ yang mushaddadah (ditasydid) dan mudakhkhamah (dibaca tebal).

Bagaimanapun sesetengah ulama menyatakan ia bukan nama terbitan (mushtaq) tetapi nama khas. Dengan itu maksud kalimah syahadah ini ialah Allah adalah Tuhan yang sebenar, tiada Tuhan selain-Nya.

Tuhan di sini bermaksud ‘Rabb’ yang memiliki dan mencipta segala sesuatu. Seterusnya, Dialah juga Tuhan yang mesti diesakan dalam beribadat. Tuhan di sini bermaksud ‘Ilah’, iaitu yang disembah (ma’bud atau ma’luh).

Dengan itu kalimah syahadah iaitu kalimah tawhid iaitu mengesakan Allah dalam merangkumi:

(1) Tawhid rububiyyah iaitu pengakuan bahawa Allah sahaja yang mencipta, memilik, menghidup, memati, memberi manfaat, memberi mudarat, memperkenankan doa ketika kesusahan hamba, berkuasa penuh terhadap mereka, mengurniakan segala sesuatu dan menahan mereka, kepunyaan-Nyalah segala urusan makhluk dan titah perintah.

(2) tawhid uluhiyyah, iaitu mengakui bahawa hanya Allah Tuhan yang sebenar, tiada tuhan selain-Nya dan Dialah Tuhan yang wajib diesakan dalam beribadat dan;

(3) tawhid asma wa sifat, iaitu mengakui bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan suci bersih dari segala sifat kekurangan dan penyerupaan dengan sifat-sifat makluk (Muhammad Na’im Yasin, al-Iman, trj. Abdul Rahman Abdullah, Iman: Rukun, Hakikat & Pembatalan).

Menterjemahkan dengan kalimah syahadah sebagai ‘ada Tuhan iaitu Allah’ adalah tidak tepat dan mengelirukan. Ia tidak tepat kerana tidak merangkumi makna sebenar kalimah syahadah seperti di atas dan mengelirukan kerana tidak sampai maksudnya yang sebenar.

Kedua, pandangan bahawa bahawa kata Tuhan tidak dibawa dalam zikir adalah benar. Begitu juga ilah dan rabb dalam bahasa Arab. Sebaik-baik zikir ialah “la ilah illah Allah.”

Ketiga, pengunaan kata ‘Ya Allah, Ya Tuhan kami/aku’ adalah tepat dan boleh digunakan berdasarkan keterangan di atas dengan maksud Tuhan di sini adalah Tuhan yang disembah dan Tuhan pencipta segala sesuatu, iaitu Allah.

Keempat, asal usul perkataan tuhan atau Tuhan mungkin daripada perkataan ‘tuan’ atau ‘Tuan’. Menurut kajian Alif Danya Munsyi dalam majalah Tiara (1984), pada mulanya kata tuhan hanyalah 'pelesetan' dari kata tuan.

Ia terjadi kerana kesalahan seorang Belanda bernama Leijdecker pada tahun 1678 yang sukar menyebut secara betul.
Dalam tradisi agama Kristian di Eropah, Nabi Isa biasa disebut dengan panggilan ‘tuan.’

Dalam bahasa Yunani adalah ‘Kyrios’, dalam bahasa Portugis ‘senor’, dalam bahasa Belanda ‘heere’, dalam bahasa Prancis ‘seigneur’ dan dalam bahasa Inggeris ‘lord’ (lihat, A. Husein KNDM, ‘Asal-usul Perkataan Tuhan,’ http://wiriajaya.multiply.com/journal/item/85). Dengan itu ia bertepatan dengan kata Rabb dalam bahasa Arab yang bermaksud, tuan punya atau pemilik.

Kelima, perkataan tuhan bukan menjadi ‘hantu’ apabila perkataan tuhan disebut berkali-kali. Seperti yang dikatakan ia tidak pernah dizikirkan dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu sebenarnya sudah mendalami ajaran Islam sejak dahulu.

Bagaimanapun, penjajahan yang berlaku agak lama dalam masyarakat menyebabkan berlaku kejahilan dalam beragama. Islam terutamanya banyak disalah-tafsirkan.

Adalah menjadi tanggungjawab masyarakat dan kerajaan mendidik masyarakat mengenai ajaran Islam yang sebenar merangkumi pandangan hidup, budaya dan akhlak Islam.
Dengan itu Islam dapat difahami dan diamalkan sebenar-benarnya.

Petikan Daripada : Penolong Profesor Kulliyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr Abdul Salam Muhammad Shukri - Pengarang Rencana, Harian Metro

 

No comments:

Post a Comment