Friday, November 8, 2013

Kisah Kewafatan Nabi Muhammad SAW

Detik Kewafatan Rasulullah SAW
(Berdasarkan Hadis Shahih Bukhari)


Gambar Maqam Rasulullah SAW

Banyak artikel membicarakan kisah kewafatan Nabi Muhammad tetapi tidak meyakinkan kerana tidak disertai dalil yang kuat. In Shaa Allah kisah tentang Nabi Muhammad wafat yang anda baca ini dapat dijadikan rujukan yang bersumber dari hadis sahih Bukhari (sila rujuk nota kaki di bawah perenggan akhir).

Menjelang Kewafatan Nabi Muhammad

Kira-kira 3 bulan selepas kembali daripada menunaikan haji wada, Nabi Muhammad SAW menderita sakit yang cukup serius. [1] Baginda kali pertama mengadu tentang sakitnya semasa di rumah Ummul Mukminin Maimunah [2]. Baginda sakit selama 10 hari, [3] kemudian akhirnya wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awwal [4] dalam umur 63 tahun . [5] Dan telah shahih (satu riwayat yang mengemukakan) bahawa sakitnya telah dirasakan sejak tahun ke-7 selepas penaklukan Khaibar, iaitu setelah baginda merasai sepotong daging panggang yang telah diberi racun dan dihidangkan oleh isteri Sallaam bin Masykam Al-Yahudiyyah. Walau pun baginda telah memuntahkan iaitu tidak sampai menelannya, tetapi kesan racunnya masih tersisa. [6]

Baginda, Nabi Muhammad SAW meminta izin pada para isterinya supaya dirawat di rumah Aisyah . [7]  Aisyah mengusap badan Nabi Muhammad SAW sambil membaca surat Al- Mu'awwidzatain ( Surat Al-Falaq dan An-Naas ) . [ 8 ]

Ketika baginda dalam keadaan kritikal, baginda berkatalah pada para shahabat : "Kemarilah , aku ingin menulis untuk kalian yang dengan itu kalian tidak akan tersesat setelahnya" .

Terjadi perbezaan di antara mereka. Sebahagian bermaksud memberikan alat-alat tulis sebahagian lain tidak setuju, bimbang ianya akan memberatkan baginda. Belakangan telah jelas bahawa perintah menghadirkan alat tulis itu bukanya perkara yang wajib, tetapi sebuah pilihan saja . Semasat mendengar Umar bin Khatab berkata: " Kami telah cukup dengan Kitabullah "; maka beliau tidak mengulangi permintaannya itu. Andai itu adalah kewajiban, pasti baginda akan menyampaikannya dalam bentuk mesej . Sebagaimana ketika baginda menyatakan mesej secara terus kepada mereka supaya mengeluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab dan supaya memuliakan rombongan delegasi yang datang ke kota Madinah. [9]

Sebuah riwayat yang sahih memaparkan bahawa alat tulis itu dimintanya pada hari Khamis , 4 hari menjelang Nabi Muhammad wafat. Andaikan permintaan itu wajib, maka baginda tidak akan meninggalkannya kerana ada perselisihan para shahabat pada waktu waktu itu . Baginda tidak mungkin meninggalkan tabligh (atas risalah) walaupun ada yang menyelisihi. Telah menjadi kebiasaan, para sahabat nabi mengesahkan beliau dalam beberapa perkara yang ada perintah secara pasti.

Nabi Muhammad SAW memanggil Fatimah lalu berbisik, kemudian Fatimah menangis. Nabi memanggilnya kembali dan berbisik kemudian Fatimah tersenyum. Setelah Nabi Muhammad wafat, Fatimah memaparkan bahawa ia menangis sebab diberitahu bahawa baginda akan wafat, dan tersenyum sebab menerima bisikan bahawa dirinya adalah ahli keluarga pertama yang akan menyusul beliau. [10] Dan salah satu tanda dari tanda-tanda nubuwwah itu akhirnya terbukti .

Menjelang kewafatan Nabi Muhammad , sakit yang beliau derita semakin parah hingga beliau tidak sanggup keluar untuk solat berjemaah di masjid beserta shahabat-sahabatnya. Baginda bersabda : " Suruhlah Abu Bakar supaya solat mengimami manusia " .

Aisyah berusaha agar baginda SAW menunjuk orang lain saja kerana bimbang orang-orang akan berprasangka yang bukan-bukan kepada ayahnya (Abu Bakar) . Aisyah kemudian berkata : "Sungguh Abu Bakar itu adalah seorang lelaki yang lemah fizikalnya , suaranya perlahan , mudah menangis semasa membaca Al- Qur'an". [11]

Namun Rasulullah tetap bertegas atas perintah itu . Akhirnya Abu Bakar menjadi imam solat berjemaah di masjid bagi para shahabat. [12] Pada satu hari, Nabi keluar dengan dipapah oleh Ibnu Abbas dan Ali untuk solat berjamaah, seterusnya beliau berkhutbah . Beliau memberi pujian dan menjelaskan kelebihan Abu Bakar dalam khutbahnya itu dimana ia ( Abu Bakar) disuruh pilih oleh Allah antara dunia dan kahirat , tapi Abu Bakar memilih akhirat. [13]

Khutbah yang disampaikan itu adalah 5 hari menjelang kewafatan Nabi Muhammad. Baginda bersabda :
"Sungguh ada seorang hamba yang ditawarkan dunia dan perhiasannya, namun justru ia memilih akhirat".
Abu Bakar memahami bahawa maksudnya itu adalah dirinya. Dia pun menangis. Melihat hal tersebut, orang -orang heran sebab tidak mengerti apa yang dirasakan Abu Bakar. [14]

Rasulullah SAW membuka tabir bilik Aisyah semasa solat Subuh , hari dimana akan wafatnya Nabi Muhammad, kemudian baginda memandang para shahabat yang sedang berada dalam saf-saf solat berjemaah. Banginda tersenyum dan tertawa kecil seakan mengundur diri pada mereka. Para shahabat amat gembira dengan keluarnya baginda itu. Abu Bakar pun mundur kerana mengira Rasulullah SAW ingin solat berjemaah bersama mereka. Namun baginda memberikan isyarat kepada mereka dengan tangannya agar menyelesaikan solat mereka. Baginda kemudian masuk bilik semula sambil menutup tabir.

Fatimah masuk menemui beliau dan berkata: " Alangkah berat penderitaan ayah " . Maka baginda menjawab : " Setelah hari ini, tidak akan ada lagi penderitaan ". [15]

Ternyata itulah hari Nabi Muhammad wafat. Usamah bin Zaid masuk , dan beliau memanggilnya dengan isyarat. Baginda sudah tidak sanggup lagi bercakap kerana sakitnya yang semakin berat. [16]

Ketika menjelang Nabi Muhammad wafat, baginda bersandar di dada Aisyah. Aisyah mengambil siwak pemberian saudaranya bernama Abdurrahman . Aisyah gigit siwak itu lalu memberikannya kepada Nabi . Baginda pun lalu bersiwak dengannya. [17]

Rasulullah SAW lalu memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air dan membasuh mukanya. Baginda bersabda : "Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya pada setiap kematian itu ada saat-saat mati ". [18]

Dan Aisyah secara samar-samar masih mendengar baginda bersabda : "Bersama orang- orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah". [19] Lalu baginda berdoa: " Ya Allah, pertemukan aku dengan Ar - Rafiiqul - A'laa ( Allah ) " . Aisyah tahu bahawa baginda waktu itu disuruh memilih , dan beliau pun memilih Ar - Rafiiqul - A'laa ( Allah ). [20]

Akhirnya waktu wafatnya Nabi Muhammad pun tiba pada hari itu. Baginda wafat di waktu Dhuha, ada yang mengatakan pada waktu tergelincirnya matahari, sedangkan kepala beliau di pangkuan Aisyah.

Abu Bakar segera masuk , semasa Nabi Muhammad wafat ia tidak berada di tempat itu. Ia membuka penutup wajah beliau, lalu menutupnya kembali dan menciumnya. Ia pun keluar menemui orang ramai. Ketika itu , orang ramai dalam keadaan antara percaya dan tidak percaya atas kewafatan Nabi Muhammad. Umar antara sahabat orang yang tidak percaya atas berita Nabi Muhammad wafat. Orang ramai pun kemudian berkumpul menemui Abu Bakar.

Abu Bakar berkata : "Amma ba'du , barangsiapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad saat ini telah mati. Dan barangsiapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Allah telah berfirman: "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang ( murtad) ? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun ; dan Allah akan memberi balasan kepada orang -orang yang bersyukur " ( QS. Aali ' Imraan: 144).

Mendengar itu, kemudian para shahabat merasa tenang . Sementara itu, Umar duduk di tanah tidak sanggup berdiri. Seakan-akan mereka belum pernah mendengar ayat tersebut melainkan pada saat itu saja. [21]

Fatimah berkata :
"Wahai ayah, Rabb telah memenuhi doamu
Wahai ayah, syurga Firdaus tempat kembalimu
Wahai ayah, pada Jibril kami kabarkan atas kewafatanmu ". [22]

Semoga Allah melimpahkan shalawat, salam, barakah, dan nikmat kepada Nabi-Nya, keluarganya, dan para shahabatnya . Dan akhir doa kami adalah alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin.Nota Kaki

[ 5,6,7,8,910,13,15,17,18,19,20,21,22 ] Shahih Bukhari (Fathul- Bari)

[1] Ibnu Katsir berkata bahawa Nabi Muhammad wafat adalah 81 hari selepas hari haji akbar [Al - Bidaayah wan- Nihaayah , 5/ 101 ].

[2] Ibnu Hajar berkata bahawa itu merupakan pendapat yang mu'tamad . Beberapa riwayat lain menyatakan bahawa beliau pertama kali mengeluhkan sakitnya di rumah Zainab binti Jahsy atau Raihaanah [Fathul- Bari , 8/ 129].

[3] Sulaiman At - Taimiy memastikan pendapat ini. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al- Baihaqi dengan sanad shahih. Menurut pendapat kebanyakan ulama , menjelang Nabi Muhammad wafat, beliau sakit selama 13 hari [Fathul- Bari]

[ 4] Al - Haafidh berpegang pada pendapat Abu Mikhnaf bahawa Nabi Muhammad wafat tanggal 2 Rabiul Awwal . Tambahan angka 1 (menjadi 12) adalah kesalahan [Fathul- Bari , 8/ 130].

[11] Siirah Ibni Hisyaam , 4/ 330 dengan sanad shahih; dan Al- Bidaayah wan- Nihaayah oleh Ibnu Katsir , 5/ 233.

[12] Al - Bidaayah wan- Nihaayah oleh Ibnu Katsir, 5/232-233 .

[14] Musnad Ahmad (Fathur - Rabbaaniy , 21/ 222 berikut catatan pinggir / hasyiyah no . 3); dan Tirkatun - Nabiy Dengan sanad dimana rijalnya adalah tsiqah, namun mursal.

[16] Sirah Ibni Hisyaam , 4/ 329 dengan sanad shahih.

Kumpulan hadis sahih Bukhari tentang Kisah Kewafatan Nabi Muhammad ini diambil dari kitab : As - Siirah An -Nabawiyyah Ash- Shahiihah oleh Prof. Dr . Akram Dliyaa 'Al- ' Umariy , Maktabah Al -'Ulum wal -Hikam , Cet. 6/ 1415, Madinah Munawarah

Kredit : http://www.promutu.com/tentang-nabi-muhammad/kisah-nabi-muhammad-wafat-shahih-bukhari/

No comments:

Post a Comment